Aanverwante overheden

Bekendmakingen van aanverwante overheden of diensten

 

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 18/11/2020

Door de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in het grootste deel van de onbevaarbare waterlopen in onze provincie gestegen tot boven het vooropgestelde ecologische drempelpeil. Voor enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken is het waterpeil nog niet voldoende hersteld van de droge zomerperiode. Daarom wordt het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie aangepast. Het politiebesluit van 12 augustus 2020 wordt opgeheven.  

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 9/11/2020

De gouverneur van de provincie Antwerpen verbiedt kerstmarkten, winterdorpen, in – en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verboden tot en met 31 januari 2021.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 22/10/2020

Politieverordening van de gouverneur van 21 oktober 2020 betreffende aanvullende maatregen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19. De politieverordening van 2 oktober 2020 wordt opgeheven.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 15/10/2020

Naar aanleiding van zichtbare afname van blauwalggroei op de kanalen in onze provincie werden er verschillende stalen genomen door De Vlaamse Waterweg. Het microscopisch onderzoek van de stalen toont aan dat het microcystine gehalte (blauwalgen) laag genoeg is waardoor het niet langer noodzakelijk is om het geldende verbod, om in de drijflaag van blauwalgen en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor het drenken van vee in de provincie Antwerpen, te behouden. Om deze reden wordt het besluit van de gouverneur van 5 september 2020 opgeheven. De gouverneur vaardigde hiervoor een nieuw politiebesluit dd. 15 oktober 2020 uit.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 9/10/2020

Het nieuwe politiebesluit van de gouverneur in verband met seizoenarbeid in de provincie Antwerpen is van kracht. Het vorige politiebesluit van de gouverneur betreffende seizoenarbeiders, genomen op 26 augustus 2020, wordt opgeheven.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 2/10/2020

Politieverordening van de gouverneur van 1 oktober 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

Bekendmaking coördinatiecommissie van de Vlaamse overheid

Gepubliceerd 16/09/2020

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 17/08/2020

Gouverneur Cathy Berx tekende vandaag een politiebesluit om het rook- en vuurverbod, uitgevaardigd op 7 augustus  2020, op te heffen. Het blijft echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden. We willen ook nog meegeven dat het niet is omdat het acute brandgevaar in de natuurgebieden is afgenomen, dat ook de droogteproblematiek is opgelost. De gevallen en voorspelde hoeveelheid neerslag zal niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 07/08/2020

Uitvaardiging algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen, kampvuurverbod in de hele provincie Antwerpen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur -en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Daarom geldt er vanaf 7 augustus 2020 opnieuw een rook -en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 07/08/2020

Wijziging politieverordening 5/08/2020 betreffende de maatregelen in de strijd tegen het corona COVID-19 virus in provincie Antwerpen. Intrekking politieverordering van 29/07/2020. 

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 20/07/2020

Vanaf 17 juli 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast. Naar aanleiding van de neerslag van afgelopen weken is het  waterpeil in  een aantal onbevaarbare waterlopen  gestegen, tot boven het vooropgestelde drempelpeil. Door de heterogeen verspreide neerslag is die stijging niet overal in de provincie waar te nemen, waardoor het geldende captatieverbod in een aantal stroomgebieden nog van kracht blijft. 

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 10/06/2020

Aanpassing captatieverbod om het werk van de hulpdiensten niet te belemmeren werd “het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid” als uitzondering op het verbod toegevoegd.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 5/06/2020

Verdere uitbreiding van het captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden in de provincie Antwerpen. Overzicht van de gebieden op kaart

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 5/06/2020

Opheffing algemeen vuur- en rookverbod voor natuurgebieden in provincie Antwerpen. Het verbod om op het grondgebied van de provincie Antwerpen kampvuren te maken, wordt
opgeheven. Het absoluut rookverbod en het verbod om vuur te maken in open lucht in natuur- en heidegebieden, evenals in bossen in de provincie Antwerpen, wordt opgeheven.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 20/05/2020

Uitbreiding van het captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden in provincie Antwerpen Vanaf 21 mei 2020 geldt een tijdelijk captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Wegens de aanhoudende droogte stelt Antwerps gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.
Open het overzicht van de gebieden in de  provincie Antwerpen waar er vanaf 21/05/20 een captatieverbod van kracht is.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 20/05/2020

Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen, kampvuurverbod in hele provincie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde verleden week code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur-  en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Code oranje zal wellicht enige tijd van toepassing blijven, omdat er ook de komende periode weinig tot geen neerslag verwacht wordt. Daarom geldt er vanaf 20 mei 2020 opnieuw een rook –en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. Van 3 april tot 4 mei was er al een eerste keer zo’n verbod ingesteld in onze provincie.
Code ORANJE betekent hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 10/05/2020

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte heeft gouverneur Cathy Berx een captatieverbod uitgevaardigd op bepaalde waterlopen vanaf 8 mei 2020.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 4/05/2020

Opheffing politiebesluit rook- en vuurverbod van gouverneur Cathy Berx van de provincie Antwerpen. Het blijft echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag legt met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. 

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 3/04/2020

Naar aanleiding van de afkondiging van de fase oranje van de brandwaarschuwingsindex door het Agentschap voor Natuur en Bos heeft gouverneur Cathy Berx van de provincie Antwerpen een rook- en vuurverbod uitgevaardigd dd. 3/04/2020. Download het politiebesluit van de gouverneur.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 11/03/2020

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad dd. 10/03/2020 betreffende COVID-19/corona heeft de provinciegouverneer van Antwerpen een verbod uitgevaardigd op indoor evenementen met meer dan 1000 personen. Download het politiebesluit van de gouverneur.

Bekendmaking Agentschap Zorg en Gezondheid 

Gepubliceerd op 26/07/2019

In de Gentse kanaalzone werd een legionella-uitbraak vastgesteld met dodelijke slachtoffers. De besmettingsbron van deze uitbraak werd gelinkt aan een koeltoren in de buurt. Omwille van het potentieel legionellarisico van open koeltorensystemen wil het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de aandacht vestigen op de bestaande regelgeving om de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen. Download de informatiebrief.

 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60