Milieuvergunningen

Bekendmaking van openbare onderzoeken over aanvragen van een milieu/omgevingsvergunning en MER-procedures.

 

Terinzagelegging van de kennisgevingsnota voor de opmaak van het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen

Dossiernummer: PL0263

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  • Ter plekke op de dienst urbanisatie van het gemeentebestuur Stabroek (2de verdieping) of via de gemeentelijke website: download de kennisgeving.

  • Bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website www.omgevingvlaanderen.be

  • Op het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) en via haar website www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

  • Oop elk gemeente- of stadhuis in de provincie Antwerpen en via hun respectieve websites.

U moet uw reactie binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 2 april 2020) bezorgen. U kan ons uw reactie op de volledig verklaarde  kennisgeving op één van volgende manieren bezorgen:

  • Afgifte van uw opmerkingen op de dienst urbanisatie van het gemeentebestuur Stabroek (2de verdieping).

  • Per e-mail aan mer@vlaanderen.be

  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs aan uw gemeente- of stadsbestuur.

  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel.

  • Via een schrijven aan het Team Mer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
Gesloten
09:00-12:00
13:00-16:00
09:00-12:00
13:30-16:00
09:00-12:00
09:00-12:00
Gesloten