Publicatieverplichtingen lokaal bestuur

Het lokaal bestuur is verplicht om bepaalde besluitenlijsten, besluiten en stukken bekend te maken op de gemeentelijke website volgens artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur. 

Ga naar het algemeen overzicht van de rapporteringswebsite Ibabs en navigeer daar verder of gebruik onderstaande rechtstreekse links.

Besluitenlijsten

Besluitenlijsten gemeenteraad Stabroek

Besluitenlijsten raad voor maatschappelijk welzijn Stabroek

Besluitenlijsten college van burgemeester en schepenen Stabroek

Besluitenlijsten vast bureau Stabroek

Besluitenlijsten burgemeester

Integrale besluiten

Reglementen en verordeningen van de gemeenteraad

Reglementen en verordeningen van het college van burgemeester en schepenen

Reglementen en verordeningen van de burgemeester

Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het OCMW-personeel

Beleidsrapporten van de gemeente en ocmw

Afgevaardigden in intercommunales/intergemeentelijke verenigingen

Reglementen Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Politieverordeningen uitgevaardigd door de burgemeester

Oprichtingsakten verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn (in opmaak)

Statuten van de verenigingen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is (in opmaak)

Beleidsrapporten van de welzijnsverenigingen met maatschappelijk zetel in gemeente (dergelijke verenigingen zijn nog niet opgericht)

Stukken

Deontologische code gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn

Huishoudelijk reglement gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn

Reglement klachten en meldingen gemeente Stabroek

Reglement klachten en meldingen OCMW Stabroek

Intercommunales/intergemeentelijke verenigingen

Reglementen

Personeel

Samenstelling bestuursorganen

Overzicht adviesraden

Overzicht beleidsdoelstellingen

Agenda gemeenteraad

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen gemeenteraad

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen commissie bestuurlijke organisatie

Notulen commissie grondgebiedszaken

Notulen commissie persoongebonden zaken

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60