Samenstelling college van burgemeester en schepenen/vast bureau

Samenstelling

De burgemeester en de vijf schepenen vormen samen het college van burgemeester en schepenen én het vast bureau. Zij zijn gekozen door en onder de gemeenteraadsleden en vormen samen de uitvoerende macht van de gemeente en de raad voor maatschappelijk welzijn (het OCMW).  Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau staat in voor het dagelijks bestuur, beheert de gemeentelijke eigendommen en de gemeentefinanciën, levert bouw- en milieuvergunningen af, voert gemeenteraadsbesluiten en raadsbesluiten uit van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Overeenkomstig het lokaal decreet zetelt de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) als vijfde schepen in het college.

Onder de leden is er een taakverdeling: elke schepen volgt die dossiers op die onder zijn/haar bevoegdheden vallen.

Het college/vast bureau vergadert in principe elke maandagnamiddag om 13u00.

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en het vast bureau en leidt de zittingen. Hij wordt bijgestaan door de algemeen directeur. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau zijn niet openbaar. 

 

Zitdag

Inwoners, ondernemers en verenigingen, die een overleg wensen met het college/vast bureau kunnen een afspraak krijgen op elke eerste maandag van de maand vanaf 19u00.

Een afspraak aanvragen, gebeurt via het gemeentesecretariaat T 03 210 11 90 of mail naar secretariaat@stabroek.be

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
Rik Frans
Burgemeester Rik Frans
Liesbeth Bardyn
Eerste Schepen Liesbeth Bardyn
Ludo Reyntjens
Tweede Schepen Ludo Reyntjens
Veerle Nonneman
Derde Schepen Veerle Nonneman
Sarah Demartelaere
Vierde Schepen Sarah Demartelaere
Herman Jongenelen
Vijfde Schepen Herman Jongenelen
Sandra Denis
Algemeen Directeur Sandra Denis