Raadscommissies

Aan de gemeenteraad Stabroek zijn 4 commissies verbonden. De zittingen zijn openbaar, onder dezelfde voorwaarden als deze van een gemeenteraad.

De commissies bestuurlijke organisatie, grondgebonden zaken en persoonsgebonden zaken hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking, telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk is. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische code en wordt samengeroepen ter behandeling van een vermoeden van schending van de deontologische code.

Elke commissie heeft een voorzitter, aangewezen door de gemeenteraad.

De leden van het college van burgemeester en schepenen nemen deel aan de commissiezitting, maar kunnen geen commissie voorzitten.

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België