Openbaarheid van bestuur

Het bestuursdecreet omvat de wettelijke regeling voor de openbaarheid van bestuur voor alle bestuursniveaus die onder de bevoegdheid vallen van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.
 
Elke burger of zijn vertegenwoordiger (moet wel aangeven voor wie hij/zij optreedt) heeft het recht om inzage, uitleg of een kopie te vragen van de gemeentelijke bestuursdocumenten. Indien u een besluit of bestuursdocument wenst in te kijken of er een afschrift van te ontvangen dan moet u een aanvraag indienen. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. U kan uw aanvraag per brief (Gemeentebestuur Stabroek, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek) of per e-mail (gemeente@stabroek.be) richten aan het gemeentebestuur. Het bestuur bezit een wettelijk termijn van 20 dagen om deze verzoeken te behandelen, deze termijn kan gemotiveerd verlengd worden met 20 extra dagen.

Uw aanvraag moet volgende zaken bevatten:

  • Je naam en adres (indien je de aanvraag indient voor een andere persoon, moet je ook de persoonsgegevens hiervan vermelden);

  • Welk besluit of document je graag wenst in te zien of een afschrift van wil krijgen;

  • Eventueel de vorm waarin je de gevraagde informatie wil ontvangen.

Indien het gevraagde document van persoonlijke aard is, moet je aantonen dat je rechtstreeks en persoonlijk in uw rechtssituatie kan worden geraakt. Dit is evenwel niet van toepassing als de aanvraag betrekking heeft op:

  • Informatie van persoonlijke aard over de aanvrager zelf;

  • Milieu-informatie;

  • Bestuursdocumenten die meer dan dertig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn;

  • Bestuursdocumenten die aangevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek als vermeld in artikel II.38 van bestuursdecreet van 7 december 2018.

Tegen de besluiten genomen door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau of tegen een weigering besluiten en andere bestuursdocumenten in te zien kan u in beroep gaan. Deze klacht moet u indienen bij de beroepsinstantie en dit binnen een periode van 20 dagen, volgend op de dag van de bekendmaking van de besluitenlijsten. Ga hiervoor naar de klachtenwijzer van de Vlaamse overheid.
 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60