Gras maaien op zondag

Het is in de gemeente Stabroek niet expliciet verboden om het gras te maaien op een zondag of op feestdag.

In het politiereglement voor de administratieve sancties (GAS) staat nergens vermeld dat je op zon- of feestdagen het gras niet mag maaien. Wat er wel in staat is dat iedereen verplicht is zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht, lawaai of rumoer is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren. Bij een hinderlijk geluid moet je op het moment van de hinder de politie contacteren en de inbreuk melden. De politie dient vervolgens zelf vast te stellen en zo nodig op te treden. Wanneer je het gras maait op een zondag, is dit dus enkel en alleen een kwestie van gezond verstand. Neem de moeite om de nodige contacten met je buren te leggen en hierover af te spreken. Rekening houden met mekaar of met anderen is elkaar respecteren. Mekaar respecteren is niet zozeer mekaars mening delen over alles, maar vooral mekaars verschillen accepteren.

Er bestaan ook niet-hinderlijke geluiden, geluiden die het politiereglement toelaat en deze kunnen enkel het gevolg zijn van:

  • Werken aan de openbare weg.

  • Werken die op, aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor een vergunning werd verleend.

  • Werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of goederen.

  • Een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

  • Spelende kinderen, in zoverre dat het spel de openbare rust niet verstoort door bijvoorbeeld het gebruik van geluidsversterking of motoren.

  • Veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten door land- en tuinbouwwerktuigen op het veld.