Horeca

Een publieke drankgelegenheid, taverne of restaurant moet voldoen aan wettelijke vereisten. Als (toekomstig) horecaondernemer moet je voor enkele formaliteiten bij de gemeente aankloppen. Om het gemakkelijk te maken zetten we deze formaliteiten hieronder op een rijtje.
 
Algemeen beginsel is dat je elke wijziging in de exploitatie van de drankgelegenheid, ook de eventuele sluiting, moet meedelen aan het gemeentebestuur. Deze kennisgeving mail je naar gemeente@stabroek.be (vermeld je ondernemingsnummer en contactgegevens).

Openingsuren horeca inrichtingen

Horecazaken in Stabroek (cafés, cafetaria, restaurant, take away) hebben volgende openingsuren): 
- Ze mogen openen vanaf 06u00.
- Ze moeten verplicht sluiten om 2u00 op weekdagen en om 3u00 op weekenddagen (dit is van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag).
Er zijn hierop geen uitzonderingen. Dit politiebesluit is van kracht sedert 1 januari 2021. 

Uittreksel strafregister dranken

Het moraliteitsattest is vervangen door een uittreksel uit het strafregister 596/1 - 8 dranken. De horecaondernemer en zijn aangestelden moeten van goede moraliteit zijn: hij/zij mag geen veroordelingen hebben opgelopen voor zaken als zedenfeiten en heling. Dit onderzoek resulteert in een uittreksel uit het strafregister. Meer info vindt u in de rubriek strafregister. Het uittreksel dient te bevestigen dat je, als persoon, bij de uitbating van een drankgelegenheid mag betrokken worden.
Hoe aanvragen?
Ben je woonachtig in Stabroek? Aanvraag bij het strafregister, dienst burgerzaken, gemeentehuis, 1ste verdieping.
Ben je niet woonachtig in de gemeente Stabroek? Dan vraag je het uittreksel aan bij het gemeentebestuur van je woonplaats.

Drankvergunning sterke en gegiste dranken

Om dranken met een alcoholpercentage meer dan 22° en gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) te mogen schenken, tappen of verkopen in publieke inrichtingen (cafés, snackbars, restaurants, winkel, …) moet je in het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister/dranken. Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen en reizende drankslijterijen (vb. tapwagen in een tent, …) die van plan zijn om gegiste en sterke dranken te schenken dienen dit uittreksel aanvragen. De aanvrager moet voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden.
De verkregen toelating is persoons- en plaatsgebonden. Dit betekent dat elke (vaste) medewerker, die gegiste en/of sterke dranken schenkt, over een vergunning moet beschikken. 
Aanvraag bij het strafregister van je woonplaats.
 
Milieuvergunning
De horecaondernemer is niet verplicht om zijn inrichting te melden. Een horecazaak valt onder de niet-ingedeelde inrichtingen van Vlarem II, hoofdstuk VI.
Deze voorwaarden zijn automatisch van toepassing. Meer info vind je op de website van het Vlaams departement Omgeving.
Bevoegde gemeentelijke dienst: milieudienst, gemeentehuis, Dorpsstraat 99, 2de verdieping.

Vetafscheider

Er gelden normen op het lozen van afvalwaters afkomstig van restaurants, tavernes, frituren, hotels, beenhouwerijen, bakkerijen en scholen. De lozing wordt onder andere bepaald door de consumptie omvang. Meer info vind je op de website van het Vlaamse departement omgeving.
De lozingsnormen mogen niet overschreden worden. Indien ze toch overschreden worden, is het nodig om een vetafscheider te plaatsen. Een vetafscheider vermijdt verstoppingen van het openbaar riool en grote waterverontreiniging. Deze kan ook altijd preventief geplaatst worden (de ondernemer moet zelf in te staan voor de plaatsing).
Melding aan de milieudienst is niet verplicht.
Bevoegde gemeentelijke dienst: milieudienst, gemeentehuis, Dorpsstraat 99, 2de verdieping.

Verzekering objectieve aansprakelijkheid ontploffing en brandgevaar

De uitbaters van horecazaken zijn verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.
Een attest van deze verzekering moet aan de burgemeester gestuurd te worden. Bij verbreking van de polis stelt de verzekeringsmaatschappij de burgemeester hiervan in kennis.
Bij het ontbreken van een geldig verzekeringsattest wordt proces-verbaal opgesteld door de bevoegde diensten.
De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Brandpreventie

Elke publiek toegankelijke inrichting moet een brandveiligheidattest hebben. Bij elke wijziging van exploitant, bij renovatie of bij bestemmingswijziging moet bovendien een nieuw attest aangevraagd worden. De brandweer verstrekt advies voor het attest.
Je kan een advies/controle aanvragen bij de brandweerzone Rand, die het grondgebied van de gemeente Stabroek beschermt en bevoegd is voor de brandpreventie. 
Bevoegde dienst: brandweerzone Rand, brandweerpost Kapellen.

Terrasvergunning

Horeca-uitbaters die een terrasvergunning wensen moeten een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.
Hoe aanvragen?
Dossier over te maken aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek.
Bevoegde dienst: urbanisatiedienst, gemeentehuis.

Sluitingsuur

De openbare plaatsen waar drank verkocht wordt zullen ’s morgens niet mogen geopend worden vóór 05.00 uur. Zij sluiten om 01.00 uur ’s nachts, uitgezonderd op volgende dagen:

  • van vrijdag op zaterdag, sluiting om 05.00 uur
  • van zaterdag op zondag, sluiting om 05.00 uur

Op al de dagen waarvan het sluitingsuur gebracht wordt op 05.00 uur, dient de muziek om 04.45 uur te eindigen.
Het sluitingsuur wordt eveneens op 05.00 uur gebracht op de morgen van de wettelijk erkende feestdagen en de gemeentelijke kermisdagen.
De uitbaters van openbare drankgelegenheden zijn verplicht de horecaruimte te ontruimen/te sluiten en de verbruikers die zich in gemelde drankgelegenheden bevinden, zijn verplicht deze te verlaten op de uren hiervoor vermeld.
Bevoegd reglement: politiereglement op de administratieve sancties.

Geluidshinder

De verstoring van de openbare orde en rust is verboden. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht, lawaai of rumoer bij dag en bij nacht is verboden wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.
Elektronisch versterkte geluidsgolven zijn verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester verboden op het openbaar domein alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om openbaar gehoord te worden.
De burgemeester kan de etablissementen laten ontruimen en sluiten als er wanorde of lawaai wordt vastgesteld de de openbare rust verstoord.
Bevoegd reglement: politiereglement op de administratieve sancties.
Milieudienst, gemeentehuis, Dorpsstraat 99, 2de verdieping.

Kansspelen 

Er wordt nagegaan of je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Bevoegde dienst: dienst burgerzaken, strafregister, gemeentehuis, 1ste verdieping.

Hygiëne en gezondheid

Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen moeten gekend zijn bij het Voedselagentschap en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating vereist.
Alle hygiëneregels vind je op de website van het federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.
Als uitbater van een drankgelegenheid dient u ook rekening te houden met deze hygiëneregels.

Muziek en auteursrechten

Wie muziek afspeelt in zijn zaak, dient daarvoor auteursrechten en een billijke vergoeding te betalen.
Meer info over auteursrechten vind je bij Sabam.
Info over de billijke vergoeding vind je bij Honebel CV.

 
Rookverbod Horeca

Er geldt een algemeen rookverbod in alle horecazaken. De wetgeving voor drankgelegenheden is dezelfde als die voor eetgelegenheden.
 

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60