Klachten en meldingen

Elke burger, vereniging of onderneming die een informatievraag, melding, beleidssignaal of klacht uit betreffende de dienstverlening van het lokaal bestuur Stabroek, heeft recht op een grondige behandeling hiervan. Deze kunnen op een verschillende manieren ingediend worden. Elke behandeling van uw melding of klacht is gratis. 

Download het reglement klachten en meldingen

Dit reglement geldt voor het lokale bestuur, dus gemeente en OCMW Stabroek.

Als de identiteit van de melder of indiener niet gekend is, vraagt de medewerker -indien dit mogelijk is - om de identiteit bekend te maken. Blijft de identiteit anoniem, dan wordt er niet verder op gereageerd en vindt er geen registratie plaats. Een melding kan daarentegen wel in behandeling worden genomen. 

Bevoegdheid

Wanneer de informatievraag, melding, beleidssignaal of klacht geen betrekking heeft op de gemeentelijke bevoegdheden, wordt de melder of indiener gericht doorverwezen naar de bevoegde instantie.

Juiste procedure

Bepaalde klachten worden niet behandeld conform dit reglement, maar volgens de voorschriften van de betrokken regelgeving. Het betreft milieuklachten en -hinder van vergunning plichtige exploitaties, bezwaren en beroepen inzake vergunningen en petities. Deze klachten worden binnen de wettelijke termijnen schríftelijk overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 te 2940 of per mail naar gemeente@stabroek.be. Ook meldingen en klachten over de politieke instellingen van het lokaal bestuur en de beleidskeuzes of-beslissingen die deze organen nemen met inbegrip van de besluiten en reglementen van de gemeenteraad worden niet behandeld in het kader van dit reglement. 

Gebruik het juiste formulier

Informatievraag: is een vraag dat enkel een antwoord verlangt.
Melding: signaleert een probleem op het openbaar domein en verlangt een actie of handeling van een bepaalde gemeentedienst.
Klacht: is een manifeste uiting van ontevredenheid over de dienstverlening.
Beleidssignaal: is een uiting van ongenoegen over het gevoerde beleid.
 

Ga hieronder verder naar de informatievraag, melding, klacht en beleidssignaal.

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60