Openbaar onderzoek omgevingsvergunning Electrabel NV

  • 23 december 2020

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 


ELECTRABEL NV heeft een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen

  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het oprichten van een bijkomende, intermediaire opslagcapaciteit voor verbruikte splijtstof, genaamd “project SF²”.

De aanvraag heeft als adres Scheldemolenstraat 2, 9130 Beveren, kadastraal gekend als afdeling 7, sectie A, nummer 471 H2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:  

  • de Vlaamse Regering 

Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd:

  • dat nog goedgekeurd moet worden.

Bij de aanvraag is een omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

  • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 28 december 2020 tot en met 26 januari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, op volgend adres: Gemeentehuis, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek. Je moet verplicht een afspraak maken via e-mail naar urbanisatie@stabroek.be

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

  • analoog per brief op het volgende adres: tav. het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek

  • via e-mail: urbanisatie@stabroek.be

Voor meer info kan u terecht bij:

  • DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be of telefoon 02 553 79 97

  • Gemeentelijk contactpunt: dienst grondgebiedzaken, e-mail: urbanisatie@stabroek.be of telefoon 03/210 11 30