Vervolgtraject opmaak Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

  • 24 mei 2021

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld.

Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren. Bewoners, getroffen door één van de tracés zullen dan verwittigd worden.Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. De scopingnota bevat ook een overzicht van de ingediende inspraakreacties en de manier waarop hiermee is omgegaan. De scopingnota is een publiek document. De scopingnota vormt de startbasis voor de milieubeoordeling en de opmaak van het GRUP.

Er was veel interesse voor de publieke raadpleging. Voor en tijdens de publieke raadpleging werden 5 digitale infomomenten georganiseerd voor de gemeenten, Vlaamse administraties, het middenveld, economische actoren en de Vlaamse strategische adviesraden en 8 digitale infomomenten voor het ruime publiek. Aanvullend voerde de Vlaamse administratie gesprekken met de getroffen gemeenten en bewoners. Die gesprekken lopen nog verder. De aankondiging van het GRUP kreeg veel persaandacht. De interesse voor de digitale webinars was daardoor zeer groot. In totaal logden zo’n 1700 deelnemers aan. De belangrijkste aandachtspunten en vragen kan je nalezen in het verslag van de publieke raadpleging.

Tijdens de publieke raadpleging ontving de Vlaamse overheid zo’n 4.300 inspraakreacties. Daarnaast is ook een digitale petitie ingebracht met 6.000 handtekeningen. 

Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

Meer info www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

Vragen mogen overgemaakt worden per e-mail aan omgevingsplanning@vlaanderen.be of elefonisch op 02 553 38 00.