Milieuhinder en overlast

Milieuhinder

Klachten betreffende een vergunningsplichtige inrichting en andere milieuhinder (zoals geur-, geluids-, licht- of stofhinder) kan je melden aan de milieudienst of de politie, afhankelijk van het tijdstip. Neem op het moment van de hinder contact op met de:

  • milieudienst, gemeentehuis, 03 210 11 50 (tijdens de kantooruren).

  • politie, bel 101 voor acute hinder of 03 660 09 30 voor minder dringende meldingen (buiten de kantooruren 24u op 24u, 7 dagen op 7).

Een klacht kan ook per brief gemeld worden aan het college van burgemeester en schepenen of elektronisch via mail naar milieudienst@stabroek.be.


Andere overlastproblemen

Soms wordt samenleven bemoeilijkt door hinder die de normale last overstijgt. In dit geval spreken we van overlast. Door het invoeren van de administratieve sancties (GAS) kan de gemeente nu zelf een hele reeks overlastproblemen aanpakken. Denk hierbij aan wildplassen, boomcars, loslopende honden, nachtlawaai en beschadiging aan roerende en onroerende goederen. Wat moet je doen?

  • Probeer in eerste instantie in dialoog te treden. Misschien is de overtreder niet op de hoogte van het feit dat er zich een probleem stelt, of misschien onderschat hij of zij het probleem.

  • Als praten niet helpt, kan je de hulp inroepen van de wijkagent. Zij kunnen de overtreder wijzen op de toepasselijke wetgeving en kunnen aansturen op een aanvaardbare oplossing.

  • Wanneer bemiddeling niets uithaalt, blijft enkel de juridische weg over. Laat de nodige vaststellingen opmaken door de politie, en verzamel zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Dit kan u helpen wanneer u uw dossier behandeld wil zien voor het vredegerecht. Een verzoening is gratis en de interessantste oplossing. In alle andere gevallen zal u een juridisch onzekere en misschien wel langdurige parcours moeten afleggen. Vanaf 1 mei 2018 is het bevoegde vredegerecht voor Stabroek het vredegerecht Kapellen.

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België