Nachtwinkels

In de gemeente Stabroek is een vestigingsreglement van toepassing op nachtwinkels, automatenshops en belwinkels.
Dit verplicht potentiële ondernemers een vergunning aan te vragen voordat ze zich vestigen. De vergunning wordt beoordeeld op de objectieve criteria inzake ruimtelijke ligging van de vestiging, de openbare orde, de veiligheid en de rust.

Download het vestigingsreglement.

Wat is een nachtwinkel?

Er is sprake van een nachtwinkel wanneer:

 • De nettoverkoopoppervlakte van het winkelgedeelte niet groter is dan 150 m².

 • Geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen wordt uitgeoefend.

 • Er moet op de winkel een duidelijke en permanente manier “nachtwinkel” vermeld staan.

 • De nachtwinkel de wettelijke sluitingsuren naleeft (gesloten tussen 07u00 en 18u00).

Wat is een belwinkel?

Een belwinkel of privébureau voor telecommunicatie is een voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid waar telecommunicatiediensten worden verleend tegen vergoeding.
De wettelijke sluitingsuren voor een belwinkel liggen tussen 20u00 en 05u00.

Wat is een automatenshop?

Een automatenshop is een vestigingseenheid of winkelpand waar geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen via één of meerdere toestellen die na het inwerpen van een geldstuk, penning of invoeren van een magneetkaart de producten ter beschikking stelt. De fysieke aanwezigheid van een winkelbediende is bepalend voor het regime van de openingsuren. 

Ook een drank/brood automaat of andere voorwerpen (zoals een mobiel reclamepaneel) op het openbaar domein, bijvoorbeeld op de stoep voor uw winkel, moet vergund zijn.

Aanvraagvoorwaarden

Deze vergunningaanvraag bestaat uit volgende verplichte onderdelen:

 • De aanvraag vermeldt naam, officieel adres en nationaliteit van de aanvrager. Indien de aanvraag ingediend wordt door een onderneming vermeldt het tevens de naam, het maatschappelijk adres en het ondernemingsnummer van de onderneming.

 • De aanvraag vermeldt het geplande vestigingsadres met opgave van de kadastrale gegevens en 3 kleurfoto’s van het volledige vooraanzicht van het betrokken pand. De foto’s worden genomen uit linker- en rechterhoek en het midden. 

 • In het geval van een overname van een bestaande nachtwinkel moet de vergunningaanvraag ondertekend worden door beide partijen.

 • De aanvraag wordt schriftelijk overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 - 2940 Stabroek.

Als de aanvraag onvolledig is, wordt deze ambtshalve afgewezen.

Vestigingvoorschriften

De vestiging van bedoelde ondernemingen is niet toegestaan:

 • Als de vestigingspanden duidelijke gebreken vertonen die de openbare veiligheid in gevaar brengt.

 • Als binnen een straal van 15 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, geen openbare parkeergelegenheid is.

 • Als er binnen een straal van 150 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, waar nachtwinkels of belwinkels, supermarkten of kleinhandelaars in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, openbare drankgelegenheden of openbare verkoopplaatsen van dranken en rookwaren, openbare pleinen, gevestigd zijn.

 • In of naast gebouwen met een voortuin.

 • In de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn.

 • In handelscomplexen of zogenaamde winkelcentra.

 • In of naast meergezinswoningen.

De vestiging is tevens ongeschikt wanneer uitbatingen zonder reden of noodzaak abnormale hinder zoals wildparkeren, belemmering van het gemak van doorgang op de openbare weg, geluid of rumoer en vervuiling veroorzaken waardoor de openbare orde, veiligheid en de rust voor de omwonenden wordt verstoord. Bij actieve uitbatingen kunnen deze overtredingen worden gesanctioneerd met een waarschuwing, boete, een tijdelijke of definitieve sluiting.
 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60